فیلم Old، اثر جدید ام نایت شیامالان با انتشار یک پوستر معرفی شد؛ تایید شروع تولید


تاریخی و فرهنگی

دوشنبه 7 مهر 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

Old قرار است نام فیلم جدید ام نایت شیامالان باشد که این کارگردان با انتشار اولین پوستر از شروع تولید فیلم جدید خود خبر داده است.
منبع : zoomg