نویسنده سریال دل می‌گوید ۱۲ قسمت این سریال اضافه است


تاریخی و فرهنگی

یکشنبه 6 مهر 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

بابک کایدان، نویسنده سریال دل می‌گوید او برای ۲۸ قسمت فیلمنامه نوشته اما سریال در ۴۰ قسمت ساخته شده است.

منبع : zoomg