کری مولیگان در فیلم بیوگرافی Maestro نقش‌آفرینی می‌کند


تاریخی و فرهنگی

پنجشنبه 3 مهر 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

کری مولیگان برای ایفای نقش همسر لئونارد برنستاین در فیلم بیوگرافی Maestro انتخاب شد که سکان هدایت آن در دستان بردلی کوپر قرار دارد.

منبع : zoomg