تاکسی هوایی شرکت ایرباس(ویدئو)


دانش و فناوری

دوشنبه 16 بهمن 1396


تاکسی هوایی شرکت ایرباس(ویدئو)

در حال حاضر چندین شرکت مختلف، مشغول طراحی سیستم تاکسی های پرنده هستند؛ ولی هیچ کدام سابقه ی لازم در دانش ماشین های پرنده را به اندازه ی غول هواپیمایی جهان، شرکت ایرباس ندارند. سال گذشته، این شرکت پروژه ای با نام ایرباس شهری (CityAirBus) معرفی کرد که برای حمل مسافران در مناطق شهری به صورت خودران، طراحی شده است؛ حالا این شرکت، هفته ی گذشته برای اولین بار این تاکسی هوایی را آزمایش کرده است.

منبع : zoomit