صحبت‌های کارگردان Star Wars: The Last Jedi در مورد پیش‌درآمدهای جنگ ستارگان


بازی های رایانه ای

سه شنبه 10 تیر 1399


!= null? Model.Item1.TitleEn.TitleCorrector():Model.Item1.Title.TitleCorrector()

رایان جانسون از اهمیت دومین سه‌گانه‌ی جنگ ستارگان در شکل‌گیری شخصیت دارت ویدر می‌گوید.

منبع : zoomg