زندگینامه تصویری انوشه انصاری


کسب و کار

شنبه 17 شهریور 1397


 زندگینامه تصویری انوشه انصاری

از زمانی که دختر کوچکی بودم شب های تابستان محو تماشای ستارگان می شدم. آرزوی پرواز را در سر داشتم و این رویا همیشه در قلب من زنده بود و محرکی برای موفقیت کاریم بود تا اینکه فرصتی پیش آمد که آرزویم تحقق یابد.
 انوشه انصاری توانسته بود با کمک به بنیاد جایزه‌ی ایکس وارد عرصه مدیریت سفرهای فضایی شود اما هیچ چیز همانند یك سفر واقعی به فضا او را آرام نمی‌ كرد و  از همین رو اشتیاقش برای سفر به فضا هر روز بیشتر می‌شد.

منبع : ucan