تهران
ورود کاربر
مشخصات آگهی
مجید مختاربندیان
09166186974
خوزستان

فروش دستگاه روغن گیر فروش انواع دستگاه شامل دستگاه روغن گیر کنجد مدل 1500 NF دستگاه روغن گیر کنجد مدل 500 NF دستگاه روغن گیر کنجد مدل 200 NF دستگاه روغن گیر خانگی دستگاه روغن گیر زیتون ....


مشخصات آگهی
مجید مختاربندیان
09166186974
خوزستان

فروش دستگاه قند خرد کن فروش دستگاه قند خرد کن در دو سایز دستگاه قند خرد کن با ظرفیت 500 کیلو گرم در ساعت دستگاه در ابعاد طول 4 متر عرض 1 متر ارتفاع 5/1 متر این دستگاه 65 % اتوماتیک برق....


مشخصات آگهی
shayankala1
09148015541
آذربایجان غربی

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan kala1
09394240780
آذربایجان غربی

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayankala1 shayankala1
09148015541 _09394240780
آذربایجان غربی

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan kala1
09148015541 _09394240780
آذربایجان غربی

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan kala1
09148015541 _09394240780
آذربایجان غربی

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan kala1
09148015541 _09394240780
آذربایجان غربی

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayankala1 shayankala1
09148015541 _09394240780
آذربایجان غربی

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09148015541_09394240780
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09148015541_0939424780
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
kala1
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
kala1
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
kala1
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09392420780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
kala1
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09392420780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala
09394240780_09148015541
ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
shayan.kala

ارومیه

فروشگاه شایان کالا تولید و عرضه کننده انواع دستگاه های مشاغل خانگی از قبیل اسلایسر خانگی ، اسلایسرصنعتی ، دستگاه خرد کن میوه ، دستگاه برش میوه ،اسلایسربرای دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه چیپس کن، دستگاه ....


مشخصات آگهی
باقری
09120658541
تهران

ساخت مخازن پروسس پره دیسکی خورشیدی دورتراش هموژنایزر مخازن تحت خلا راکتورهای چند مرحله ای انواع ریبون بلندر پودر و میکسرهای زد خمیر گیری دستگاههای مخصوص ذوب کره و شکلات انواع پرس گونی انواع پرکن مایعا....


مشخصات آگهی
کامتک
02188931933
تهران

دوره آموزش تعمیرات جوش اینورتر شامل آنالیز مدارهای اینورتر، تشریح برد اصلی و ارتباط با خروجی اینورتر میباشد. مدار پیشرفته بردهای اینورتر باعث کاهش مصرف برق میشود. تعمیرات اینورتر در سه هفته آموزش داده....


مشخصات آگهی
علی صفوی
09354111790
کرج

موارد استفاده: جهت خرد کردن قند کله و کلوخ به اندازه کوچک و بزرگ دقت بسیار بالا در برش های قند قابلیت تغییر اندازه ی قند های خرد شده حداکثر میزان خاکه برش %15 سیستم برش متفاوت انواع دستگاه قند خردکن:د....


مشخصات آگهی
اقای پورقلی
09128678011
کرج

انواع دستگاه شیرینگ پک درسایزها وقیمت های مختلفشیرینگ سازی شایان صنعتفروش انواع دستگاه های شیرینگ پک متناسب بابودجه ومحصولات تولیدی شماپرداخت به صورت نقدواقساط متناسب با سرمایهشیرینگ پک دوگانه سوز وکی....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

حلیم صاف کن - حلیم صافکن - دستگاه حلیم صاف کن - دستگاه حلیم صاف کنی - حلیم صاف کن صنعتی - دستگاه حلیم صاف کن صنعتی - همزن حلیم - دستگاه همزن حلیم - همزن حلیم صنعتی - دستگاه همزن حلیم صنعتی - چرخ گوشت ....


مشخصات آگهی
مجیدرستمی
09121505650
تهران

اجرای سقف عرشه فولادیاکیپ50نفره نصاب مهندسین مجربتولیدکننده گل میخ19*115/ 19*100 باسرامیکفرمینگ ورق باگام65.75بادستگاه لهستانی وانبوست برجستهتولیدکننده فلاشینگl/uفروش مش آماده درابعادمختلففروش اقساطی ....


مشخصات آگهی
رحیمی
66723545 - 66708851
تهران

فروش ویژه زیر قیمت بازار ـ قیمت تجاری دستگاه جوش آرگون کره ای مارک پروتک آکبند TRIPLE-352ADTRIPLE-502ADTRIPLE-602 ADجوش انواع فلزات ( آهن - استیل - آلومینیوم - چدن - نقره - مس وو)دارای فولترین سیستم....


مشخصات آگهی
فرشاد رحیمی
66723545 - 66708851
تهران

شرکت صنعتی سیم اور با مسولیت محدود وارد کننده و نماینده انحصاری لوازمات جوش و برش ساخت کشور کره جنوبی انواع دستگاهای آرگون –برش پلاسما – زیر پودری – رکتیفایر بهترین کیفیت و نا....


مشخصات آگهی
لیلا خداداد
09190631818
تهران

فروش دستگاه لیزر فایبر مناسب برای حک طلا وفلزات دستگاه حک و برش فلزات • ليزرهاي حک فلز (فايبر) مارک زني با منبع توليد ليزر آلماني و سنگاپور و چین • قابلیت عرضه فایبر با اسکنرهای مختلف CTI آم....


مشخصات آگهی
لیلا خداداد
09190631818
تهران

فروش تیوپ و قطعات لیزری لوازم و تجهیزات دستگاه CO2 و فایبر فروش تیوپ لیزر 60 و 80 و 100 و 120 و 150 وات فروش نازل - لنز و آینه آمریکایی - تسمه - استپ موتور و درایور - کنترل پنل - سنسور - میک....


مشخصات آگهی
لیلا خداداد
09190631818
تهران

فروش دستگاه لیزر فایبر در توانهای مختلف فروش دستگاه لیزر CO2 در ابعاد مختلف و قیمت مناسب دستگاه حک و برش فلزات • ليزرهاي حک فلز (فايبر) مارک زني با منبع توليد ليزر آلماني و سنگاپور و چین • قابل....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

سبزی خرد کن - دستگاه سبزی خرد کن - خرد کن سبزی - دستگاه خرد کن سبزی - سبزی خرد کن بشقابی - خرد کن سبزی بشقابی - سبزی خرد کن صنعتی - خرد کن سبزی صنعتی - سبزی خرد صنعتی بشقابی - خرد کن سبزی صنعتی - سبزی....


مشخصات آگهی
شرکت آماکو
09123338572
تهران

شرکت آماکوبالابر سیم بکسلی تک فازاین نوع از جرثقیل های برقی برای مصرف در کارهای کارگاهی سبک ، صنایع ساختمان و ... بسیار مناسب بوده و در کل جایگزین ایده آلی برای وینچ های سه فاز گران قیمت و پرهزینه می ....


مشخصات آگهی
علی صفوی
02634662743
کرج

دستگاه خشک کن شرکت ماشین سازی صفوی:خشک کردن میوه،سبزی،قارچ ولیموامانی وداروهای گیاهی وانواع موادغذایی هدف عمده خشک‌کردن، افزایش ماندگاری محصول نهایی است و کاهش رطوبت، در فرآیند خشک‌کردن موادغذایی تا ....


مشخصات آگهی
فراز جوبندی
02188746816-17
تهران

شرکت پترو سنجش پارس زیر مجموعه تولیدی و صنعتی شرکت پترو فرآیند الوند، نمایندگی انحصاری فروش فلومتر های شرکت بَجِر آلمان (Badger Meter Europa GmbH) فروش فلومتر مغناطیسی ، فلومتر الکترومغناطیسی (در 2 ن....


مشخصات آگهی
جواد کاظمی
02633530800
کرج

www.kingstonroof.ir شرکت نوآوران سقف خاورمیانه تحت لیسانس کینگستون کانادا تنها تولید کننده سقف های شیب دار (تایل های شیبدار) سنگریزه ای در کشور میباشد. این شرکت موفق شده با بهره گیری از مهن....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

گرمکن غذا - گرمخانه غذا - گرمخانه پنجاه نفره غذا - گرمخانه صد نفره غذا - گرم خانه غذا - گرمخانه صد و پنجاه نفره - گرمخانه دویست نفره - گرمخانه صنعتی غذا - گرمکن صنعتی غذا - گرمخانه 5 طبقه غذا - گرمخا....


مشخصات آگهی
مهدی خراسانی
09183523780
همدان

ظرفیت گرمادهی 100کیلوکالری در ساعت / ظرفیت فن 7000متر مکعب /نوع موتور فن موتوژن تبریز / توان موتورفن 550 وات تک فاز / نوع مشعل گرم ایران و ایران رادیاتور / نوع سوخت مشعل گازوگازوئیل / میزان مصرف سوخت....


مشخصات آگهی
مریم
09128994116
همدان

وضعیت محصول : موجود است – آماده فروش مالیات بر ارزش افزوده : 6% مدت تحویل کالا پس از سفارش : یک هقته خدمات پس از فروش :10سال واحد: خطی ....


مشخصات آگهی
مهدی خراسانی
09183523780
همدان

ظرفیت گرمادهی 15 هزار کیلوکالری / نوع موتور فن موتوژن تبریز / نوع مشعل گرم ایران و ایران رادیاتور / نوع سوخت مشعل گاز و گازوئیل /نوع ترموستات هانی ول / نوع ورق اتاقک احتراق استیل 321 حرارتی / جنس گال....


مشخصات آگهی
مهدی خراسانی
09183523780 - 09128994116
همدان

ظرفیت دستگاه 150 کیلوگرم / ابعاد دهانه ورودی کوره 30*70 و ارتفاع کوره 150 سانتی متر/ میزان مصرف سوخت 6 لیتر درساعت / وزن دستگاه 650 کیلو گرم/ تلفات سوز کوره تلفات سوز / لاشه سوز ماشین طیور/ لاشه سوز گ....مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

دستگاه گرمکن غذا - دستگاه گرم خانه غذا - گرمخانه غذا - گرمکن غذا - گرم خانه غذا - دستگاه گرم کن - گرم کن صنعتی غذا - دستگاه گرم خانه - گرمخانه صنعتی غذا - دستگاه گرمخانه غذا - گرمکن 100 نفره غذا - گرم....


مشخصات آگهی
آراالکترونیک افزار
09120724265
تهران

شرکت آرا الکترونیک افزار با بیش از 10 سال سابقه در زمینه واردات ، طراحی و تولید بردهای الکترونیکی و مدار چاپی (PCB)تولید انواع مدار چاپی pcb (پی سی بی) یک لایه ، دولایه ، دولایه متالیزه و چند لایه (تا....


مشخصات آگهی
آرا الکترونیک افزار
09120724265
تهران

شرکت آرا الکترونیک افزار با داشتن کادری مجرب ، تجهیزات به روز و اتوماتیک و تجربه ای 10 ساله توانسته به یکی از شرکت های بزرگ در زمینه مونتاژ بردهای الکترونیکی تبدیل گردد.مونتاژ برد های SMD و DIP ، به و....


مشخصات آگهی
آرا الکترونیک افزار
09120724265
تهران

آرا الکترونیک افزار با بیش از 10 سال سابقه در زمینه طراحی و تولید مدارات الکترونیکی و صنعتیطراحی و اجرای پروژه های صنعتی ، طراحی مدارهای الکترونیکی ، قبول سفارش پروژه های کاربردی ، تولید انحصاری طرح ه....


مشخصات آگهی
آرا الکترونیک افزار
09120724265
تهران

سیستم رای گیری الکترونیکی سیستمی است متشکل از نرم افزار رای گیری ، دستگاه مرکزی و دستگاه رای گیری که وظیفه ثبت ، شمارش و اعلام آرا را دارا می باشد.عملکرد این سیستم به این نحو است که مدیر جلسه از طریق ....


مشخصات آگهی
آرا الکترونیک افزار
09120724265
تهران

شرکت آرا الکترونیک افزار با پل ارتباطی قدرتمند خود در کشورهای چین و تایوان سابقه ای طولانی در واردات قطعات و دستگاه های الکترونیکی و صنعتی از این کشورها دارد و آماده پذیرش سفارش و عقد قرارداد با شرکت ....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

خلال کن صنعتی - خلالکن صنعتی - دستگاه خلال کن - اسلایسر - خلال کن - خلالکن- دستگاه اسلایسر- خلال کننگینی- خلال کن برای نگینی کردن - خلال کن حرفه ای - خلال کن فاما - اسلایسر فاما - فاما- تجهیزات اشپزخا....مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

چرخ گوشت - چرخگوشت - چرخ گوشت صنعتی - چرخگوشت صنعتی - تعمیر چرخ گوشت - تعمیر چرخگوشت - خرید چرخ گوشت صنعتی - چرخ گوشت فاما - چرخ گوشت الکتروموتور - چرخ گوشت صنعتی الکترو موتور - چرخ گوشت صنعتی الکترو ....


مشخصات آگهی
نوید هادیان
09122339118
تهران

تأمین کننده اینورترهای فرکانسی اروپایی و آسیایی(چینی و کره ای) از توانهای 0.37 کیلووات تا توان 220 کیلووات و بالاتر در رده های تکفاز و سه فاز که شامل تامین تمامی برندهای موجود در بازار ایران می باشد.....


مشخصات آگهی
نوید هادیان
09122339118
تهران

مقاومت ترمز اینورتر جهت صرف و اتلاف ولتاژ و انرژِی برگشتی حاصل از ترمز اینورتر میباشد که در درایوهای جرثقیل, بالابر, آسانسور, و دستگاههای صنعتی که عملکرد مشابه بالابر دارند استفاده می گردد.جهت تأمین و....


مشخصات آگهی
محمد انصاری
09129240081
تهران

ضایعات بازیافت پذیر و ضایعات آهنضایعات؛ موادی بازیافت پذیر هستند که رها شده‌اند. اتومبیل‌ها، صنایع ساختمانی و مواد دور ریخته شده؛ همه و همه بخش‌هایی قابل بازیافت دارند. برخلاف زباله‌ها، ضایعات ارزش پو....


مشخصات آگهی
محمد انصاری
09129240081
تهران

ضایعات بازیافت پذیر و ضایعات آهنضایعات؛ موادی بازیافت پذیر هستند که رها شده‌اند. اتومبیل‌ها، صنایع ساختمانی و مواد دور ریخته شده؛ همه و همه بخش‌هایی قابل بازیافت دارند. برخلاف زباله‌ها، ضایعات ارزش پو....


مشخصات آگهی
مرکزی
09104513233
تهران

زغال مرکزی 09104513233:باسلام::طراحی وساخت دستگاه مخصوص برش زغال فشرده و لیمو،دوستان لازم بذکر است کهدستگاه طراحی شده توسط شرکت زغال مرکزی چندبرتری عمده نسبت به دستگاه های موجوددربازاررادارامیباشد که....


مشخصات آگهی
علی صفوی
09354111790
کرج

معرفی دستگاه : این دستگاه مخصوص پرکردن انواع مواد گرانولی از جمله حبوبات ، خشکبار، غلات، شکر، برنج، سویا، قند، چای، تافی، میوه جات خشک، چیپس وغیره در قوطی طراحی گردیده.این دستگاه مجهز به دوترازوی الکت....


مشخصات آگهی
زهرا سودانی
09905505609
اهواز

شرکت طراحی مهندسی گروک(پارس درایر)  شرکت طراحی مهندسی گروک (پارس درایر) طراح و تولید کننده تجهیزات تحقیقاتیو آزمایشگاهی، شرکت گ....


مشخصات آگهی
شرکت میکروصنعت تبریز
09906358088
تبریز

گروه فنی و ماشین سازی میکروصنعت تبریز در زمینه ی تولید و توزیع و خرید و فروش ماشین آلات صنعتی ، ابزار آلات صنعتی واردات و صادرات ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات – مشارکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خ....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

دستگاه پوست کن گردو - دستگاه پوستکن گردو - دستگاه گردو پوستکن - دستگاه گردو پوست کن - پوست کن گردو - گردو پوست کن - پوستکن گردو - پوست کن صنعتی - پوستکن صنعتی - خرید پوستکن صنعتی - خرید پوست کن گردو -....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

چرخ گوشت - آب میوه گیری - آبمیوه گیری - آب پرتقال گیری صنعتی - آب پرتقال گیری حرفه ای - آبمیوه گیری صنعتی - آبمیوه گیر حرفه ای - آبمیوه گیری حرفه ای - دستگاه آبمیوه گیر - دستگاه آبمیوه گیری - آب پرتقا....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

پوست کن گردو - پوستکن گردو - گردو - پوستکن صنعتی گدو - پوست کن صنعتی گردو - گردو پوست کن - گردو پوست کن صنعتی - دستگاه گردو پوست کن - دستگاه گردو پوستکن - دستگاه پوستکن گردو - دستگاه پوست کن گردو - دس....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

چرخگوشت - چرخ گوشت - دستگاه چرخ گوشت - چرخ گوشت صنعتی - چرخگوشت صنعتی - تولید کننده چرخ گوشت صنعتی - تعمیر کننده چرخ گوشت - چرخ گوشت الکتروکار - چرخ گوشت ایرانی - چرخ گوشت صنعتی ایرانی - چرخ گوشت خارج....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

گریل - دستگاه گریل - گریل صنعتی - گریل تخت - گریل صنعتی تخت - گریل همبرگر - گریل روغنی - گریل صاف و روغنی - گریل گازی - گریل صاف گازی - گریل صنعتی گازی - خرید گریل گازی - دستگاه استیک پزی - دستگاه گوش....مشخصات آگهی

021-56716239
تهران

این نوع استاکر تمام برقی بوده ، یعنی عملیات بالابری و حرکت دستگاه به بوسیله باطری 24 ولت 225 آمپر ساعت صنعتی تغذیه والکترو موتورهای حرکت و پمپ دستگاه از طریق بردهای الکترونیکی و دسته فرمان کاملا ارگون....


مشخصات آگهی

09147430174
تهران

: چرخ گوشت های صنعتی تولید ما در مدل های رومیزی گیربکسی، و تسمه ای و با ظرفیت های مختلف تولید و عرضه میگردند. چرخ گوشت های تولید ما دارای موتور پوسته چدن و بدنه رنگ استاتیک میباشند. این چرخ گوشت ها شا....


مشخصات آگهی

09147430174
تهران

دستگاه آبغوره گیر و آبلیمو گیر صنعتی با موتور سه اسب و تکفاز قابلیت گرفتن آبلیمو و آبغوره و آب نارنج را دارد. این دستگاه مجهز به یک فلکه جهت تنظیم گرفتن آب غوره و آبلیمو یا آب نارنج را دارا میباشد.جهت....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

چرخ گوشت - تولید کننده چرخ گوشت صنعتی - چرخ گوشت صنعتی - چرخ گوشت صنعتی شماره 32- چرخ گوشت تسمه ای صنعتی - چرخ گوشت گیربکسی صنعتی - تعمیر کننده چرخ گوشت صنعتی - تعمیر چرخ گوشت - تیغه و پنجره چرخ گوشت ....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

چرخ گوشت صنعتی - خرید چرخ گوشت صنعتی - فروش چرخ گوشت صنعتی - تعمیر چرخ گوشت صنعتی - چرخ گوشت گیر بکسی - چرخ گوشت گیربکسی صنعتی - خرید چرخ گوشت گیربکسی - خرید چرخ گوشت گیربکسی صنعتی- چرخ گوشت - چرخ گوش....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

همبرگر زن دستی - دستگاه همبرگر زن - دستگاه همبرگر زن دستی - همبرگر زن نیمه اتوماتیک - همبرگر زن 14 سانتی- دستگاه همبرگر زن نیمه اتوماتیک - دستگاه همبرگر زن 14 سانتی - خرید همبرگر زن دستی - خرید دستگاه....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

چرخ گوشت - چرخ گوشت صنعتی - خرید چرخ گوشت صنعتی - فروش چرخ گوشت صنعتی - چرخ گوشت قصابی - الکتروکار - تعمیر چرخ گوشت - تیغه - شبکه - پنجره - چرخ گوشت تسمه ای - چرخ گوشت گیربکسی - چرخ گوشت فاما - چرخ گو....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

آبغوره گیر - آبلیمو گیر - دستگاه آبلیمو گیر - دستگاه آبغوره گیر - آبلیمو گیر پرسی - آبغوره گیر پرسی - آبغوره گیر پرسی - دستگاه آبغوره گیر پرسی - آبلیمو آبغوره گیر پرسی - قیمت دستگاه آبلیو گیر - قیمت د....


مشخصات آگهی
event automation
026-32770150-2 021-3397
کرج

اتوماسیون صنعتی و ساخت دستگاه صنعتیشرکت طراحان اتوماسیون رویداد (ایونت) باکادر مجرب از مهندسین برق ، کنترل و مکانیک در چند سال گذشته پروژه های متعددی در زمینه اتوماسیون صنعتی و ساخت دستگاه ها درصنایع ....


مشخصات آگهی
مهراب دلفانی
09032129849
تهران

کارخانه گیاهان سبز طالقان واقع در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد با فاصله زمانی یک ساعته با تهران در خدمت شرکت های پخش مواد غذایی و بنکدران و ارگان های دولتی و خصوصی در ماه رمضان میباشدخدمات کارخانه گیاهان س....


مشخصات آگهی
event automation
026-32770150-2 021-3397
کرج

طراح و سازنده انواع دستگاه هاي تست نشتي قطعات شركت ايونت توانسته است با استفاده از دانش و تجربيات موفق خود اقدام به ساخت انواع دستگاه هاي تست نشتي نمايد :• دستگاه هاي تست نشتي قطعات به صورت هوا به هوا....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

آبگیر سبزی - سبزی خشک کن - آبگیر صنعتی سبزی - آبگیر سبزیجات - روغن گیر پیاز - روغن گیر سیب زمین - خشک کن سبزی - خشک کن پیاز - سبزی خشک کن آبگیر صنعتی کاهو - روغن گیر صنعتی پیاز - سبزی خشک کن برقی - رو....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

دستگاه آبغوره گیر- دستگاه آب انگور گیر- آب غوره گیر صنعتی- تولید کننده دستگاه آبغوره گیر- تولید کننده آبغوره گیر- تولید کننده آب غوره گیر صنعتی- دستگاه آبلیمو گیر صنعتی- تولید کننده دستگاه آبلیموگیر- ....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

آبغوره گیر حرفه ای- دستگاه غوره گیر- دستگاه برای گرفتن آب غوره- دستگاه گرفتن آبغوره- ابغوره گیر- ابلیموگیر- ابلیمو گیر صنعتی- دستگاه ابغوره گیر- اب لیمو و ابغوره گیر صنعتی- دستگاه آبگوجه گیر- آبگوجه گ....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

آسیاب صنعتی- آسیاب عطاری- آسیاب ادویه- دستگاه آسیاب- دستگاه آسیاب ادویه- آسیاب ادویه جات- دستگاه آسیاب شکر- آسیاب حرفه ای- آسیاب زردچوبه- دستگاه آسیاب زرد چوبه- دستگاه آسیاب شکر- آسیاب خارجی- دستگاه آ....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

دستگاه برای خرد کردن سبزی - دستگاه سبزی خرد کن - سبزی خرد کن - سبزی خرد کن دهنه 60- سبزی خرد کن دهنه 70 - سبزی خرد کن دهنه 90- سبزی خرد کن صنعتی - سبزی خرد کن صنعتی - خرد کن سبزی - دستگاه خرد کن صنعت....


مشخصات آگهی
تهران، یافت آباد، میدان الغدیر، ضلع غربی
021-66782408
تهران

چرخ گوشت - چرخ گوشت صنعتی - خرید چرخ گوشت - فروش چرخ گوشت - دستگاه چرخ گوشت - چرخ گوشت تسمه ای - چرخ گوشت گیر بکسی - چرخ گوشت ایستاده - چرخ گوشت رومیزی - چرخ گوشت قصابی - تولید کننده چرخ گوشت - تعمیر ....مشخصات آگهی
داوود طهماسبی
66494917
تهران

بازرگانی لقمان پژوهش بهینه(09126114786)تولید آب مقطر گیری 10 لیتر در ساعت بی نیاز از برق جدید-لقمان پژوهش بهینهنمایندگی فروش دستگاههای آزمایشگاهی بهینه- شیمیکو- شیمازکو-شیمی واهب-ترمولب- بانتی-KE-AND-....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

گریل ذغالی، گریل گازی، خرید گریل گازی، خرید گریل ذغالی، دستگاه گریل همبرگر، گریل ۶۰ سانتی گازی، گریل ۶۰ سانتی ذغالی، گریل ۹۰ سانتی گازی، گریل ۹۰ سانتی روغنی، انواع گریل صاف، گریل صاف و شیاردار، گریل ا....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

دستگاه دونر کباب - دستگاه کباب ترکی - دونر کباب چهار شعله - کباب ترکی چهار شعله - دونر کباب هشت شعله - کباب ترکی هشت شعله - دونر کباب مبله - کباب ترکی مبله - دونر کباب ایستاده - کباب ترکی ایستاده - دو....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

دونر کباب - دستگاه دونر کباب - کباب ترکی - دستگاه کباب ترکی - فر کباب ترکی - فر دونر کباب - دونر کباب تک سیخ - کباب ترکی تک سیخ - دونر کباب دو سیخ - کباب ترکی دو سیخ - دستگاه کباب ترکی تک سیخ - دستگاه....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

سبزی خرد کن - دستگاه سبزی خرد کن - خرد کن سبزی - تولید کننده سبزی خرد کن - دستگاه خرد کن - خرید سبزی خرد کن - فروش سبزی خرد کن - خرید دستگاه سبزی خرد کن - فروش دستگاه سبزی خرد کن - سبزی خرد کن صنعتی -....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

چاقوی برقی کباب ترکی- چاقوی دونر کباب- چاقوی برش گوشت دونر کباب- کاتر کباب ترکی- کاتر برقی کباب ترکی- کاتر گوشت کباب ترکی- کاتر گوشت دونر کباب- اره برش کباب ترکی- اره کباب ترکی- اره دونر کباب- اره برق....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

آسیاب - آسیاب قهوه - آسیاب صنعتی - آسیاب قهوه صنعتی - آسیاب صنعتی قهوه - دستگاه آسیاب قهوه - دستگاه آسیاب - آسیاب پسته - آسیاب مغز پسته - آسیاب دونه قهوه - آسیاب دانه قهوه - دستگاه پودر کن قهوه - پودر....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

چرخ گوشت - چرخ گوشت صنعتی - چرخ گوشت ایستاده - چرخ گوشت رومیزی - چرخ گوشت تنه ثابت - تولید کننده چرخ گوشت - تعمیر چرخ گوشت - تیغه و شبکه چرخ گوشت - بدنه چرخ گوشت - تولید کننده چرخ گوشت - تولید کننده چ....


مشخصات آگهی

09039697912
تهران

دستگاه سبزی خرد کن: دستگاه سبزی خرد کن صنعتی و بشقابی، در مدل های مختلف و با دهنه 60، 70 و 90 و ظرفیت های مختلف خدمت شما مشتریان عزیز ارائه می گردند.جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:021-667824....


مشخصات آگهی

09039697912
تهران

دستگاه آبغوره گیر و آبلیمو گیر صنعتی با موتور سه اسب و تکفاز قابلیت گرفتن آبلیمو و آبغوره و آب نارنج را دارد. این دستگاه مجهز به یک فلکه جهت تنظیم گرفتن آب غوره و آبلیمو یا آب نارنج را دارا میباشد.جهت....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

پوست کن آناناس بزرگ- پوست گیر اناناس صنعتی- آناناس پوست کن صنعتی- آناناس پوست کن حرفه ای- پوست کن آناناس دوتیغه- آناناس پوست کن حرفه ای- فروش پوست کن آناناس- خرید پوست کن آناناس- قیمت دستگاه پوست کن آ....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

آبگیر گوجه- گوجه صاف کن- آب گیر گوجه- دستگاه ابگوجه گیری- صاف کن گوجه- دستگاه رب گیر- رب گیر گوجه- دستگاه رب گیری- رب گیر صنعتی- رب گیر- رب گیر نیمه صنعتی- رب گیر برای کارگاه رب درست کنی- قیمت دستگاه ....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

آبغوره گیر برقی- آبغوره گیر صنعتی و آب غوره گیر برق یو آب غوره گیر صنعت یو دستگاه آب غوره و آب لیمو گیر- دستگاه آبغوره و آبلیمو گیر- آب نارنج گیر- غوره گیر صنعتی- غوره گیر برقی. تولید دستگاه آبغوره گی....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

اره استخوان بری- اره گوشت بری- اره ماهی بری- اره ایستاده استخوان بری- اره ایستاده گوشت بری- اره ایستاده ماهی بری- اره قصابی- اره رومیزی گوشت بری- اره رومیزی استخوان بری- اره رومیزی گوشت و استخوان بری-....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
021-66782408
تهران

سرخ کن - سرخکن - سرخکن صنعتی - خرید سرخکن صنعتی - فروش سرخکن - سرخکن سیب زمینی - سرخ کن سیب زمینی - سرخ کن دو سبده - سرخکن دو سبده - سرخکن تک سبده - سرخ کن تک سبده - تولید کننده سرخکن - تولید کننده سر....


مشخصات آگهی

09156472302
مشهد

مجموعه بازرگانی هنامه، با سابقه 24 ساله حضور در صنعت کشور، یکی از با تجربه ترین و بزرگترین تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و همچنین صنایع فولاد و معدن و پروژه های نیروگاهی....


مشخصات آگهی
موسوی
09156472302
مشهد

مجموعه بازرگانی هنامه، با سابقه 24 ساله حضور در صنعت کشور، یکی از با تجربه ترین و بزرگترین تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و همچنین صنایع فولاد و معدن و پروژه های نیروگاهی....


مشخصات آگهی
بهروز بهلولی
86080676 -09123491674
تهران

- انواع درب HDF , MDF , ABS ، ملامینه ، ضدآب و ضد خش - کلاف چوب روس ، روکش کاستامانا ، تقویت دوبل در محل لولا و دستگیره در همه درب ها وجود دارد. - آویژه نما از ماشین آلات ایتالیایی - خط رنگ اتوماتی....


مشخصات آگهی
فناور گستر پیمان
02177730238
تهران

مبدل حرارتی دستگاهی است که برای انتقال حرارت از سیالی با دمای بالاتر به سیالی با دمای پایین تر مورد استفاده قرار می گیرد.برای تبادل گرمای دو سیال بدون آنکه با هم آمیخته شوند، نیاز به سطح انتقال حرارت ....


مشخصات آگهی
شرکت پیتزا قیفی ایران
09124352542
تهران

مرکز فروش واعطا نمایندگی دستگاه های اتومات و نیمه اتومات کورن داگ در ایران کورن داگ ساز اتومات ربات کورن داگ ساز اتومات کانتر اتومات کورن داگ ساز کیوسک اتومات کورن داگ ساز دستگاه نیمه اتومات و اه....


مشخصات آگهی
شرکت پیتزا قیفی ایران
09124352542
تهران

بستنی رولی یا کاردکی نوعی بستنی سنتی تایلندی می باشد.تمایز این بستنی دوست داشتنی با سایر بستنی ها شامل شکل و نوع تولید در حضور مشتری و استفاده از انواع میوه های تازه می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ....


مشخصات آگهی
شرکت پیتزا قیفی ایران
09124352542
تهران

مرکز فروش و اعطا نمایندگی کانتر و دستگاهای اتومات کیوسک پیتزا قیفی درایران دستگاه نان پیتزا قیفی دستگاه فر پیتزا قیفی کانتر پیتزا قیفی کیوسک پیتزا قیفی جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کن....


مشخصات آگهی
صنایع استیل تزپز tezpaz
02144766314
تهران

صنایع استیل تزپز مشاوره ،طراحی و تولید انواع دستگاه آبلیمو گیری و آبغوره گیری آشپزخانه های صنعتی دستگاه آبلیمو گیری و آبغوره گیری از جنس آلمینیوم بوده و دارای موتور 3 اسب چین می باشد. و ظرفیت دستگ....


مشخصات آگهی
صنایع استیل تزپز tezpaz
02144766314
تهران

صنایع استیل تزپز مشاوره ،طراحی و تولید انواع گریل گازی آشپزخانه های صنعتی هتل،رستوران،فست فود،کافی شاپ،شیرینی پزی ها و نانوایی ها دارای نمایندگی انحصاری محصولات Gam،International ایتالیا و اومگا ا....


مشخصات آگهی
صنایع استیل تزپز tezpaz
02144766314
تهران

صنایع استیل تزپز مشاوره ،طراحی و تولید انواع حلیم صاف کن آشپزخانه های صنعتی ماشین حلیم صاف کن جهت آماده سازی حلیم برای رستورانها در ماه مبارک رمضان دارای موتور یک و نیم اسب بخار تمام گیربکس ابعاد....


مشخصات آگهی
عباس علیزاده اسکویی
66316888
تهران

کالای فولاد ایرون پایپ - آهن آلات صنعتی و ساختمانی با سلام احتراما به استحضار میرساند آیرون پایپ آمادگی خود را جهت ارائه کلیه آهن الات صنعتی و ساختمانی به شرح ذیل اعلام میدارد : تامین و ....


مشخصات آگهی
بهنام شيخي
09143408369
آذربایجان غربی

بنام خدا فروش دستگاه اسپتیک(ASTEPO) با سلام شرکت امین تلاش سامان در نظر دارد یه عدد دستگاه اسپتیک ساخت سال 1996 کشور ایتالیا با مارک ASTEPO ،تک هد و با ظرفیت 2 تن در ساعت را به فروش برساند..دستگا....


مشخصات آگهی
خانم سیفان
09190631717
تهران

شرکت مهندسی آرسس وارد کننده دستگاهای حکاکی ، برش و مارکینگ و جوش لیزر برش ، حکاکی و مارکینگ فایبر : موارد قابل حکاکی و برش فلزات شامل طلا،نقره،پلاتین،استیل،مس،برنج،کروم،آلومینیوم،آهن،پلکسی،مقوا،....


مشخصات آگهی
خانم سیفان
09190631717
تهران

فروش ویژه دستگاه لیزر حکاکی و برششرکت مهندسی آرسس ارایه دهنده دستگاهای حک و برش و مارکینگ (فایبر و سی او تو) دستگاه حک co2 و دستگاه برش co2 مخصوص غیر فلز: مشخصات: توان 100و120 وات،و غیره..... ....


مشخصات آگهی
خانم سیفان

تهران

دستگاه حک فلزات( فایبر ipg روسیه / چین): مشخصات: با توان 20-30-50-70 وات ، عمرلیزر 100 هزار ساعت، اسکنر CTI آمریکایی و اسکن لب آلمان ،فوکوس لنز تحت لیسانس RONAR آلمان،برق مصرفی 500 وات ، هوا خنک بدون ....


مشخصات آگهی
خانم سیفان
09190631717
تهران

شرکت مهندسی آرسس ارایه دهنده دستگاهای حک و برش و مارکینگ (فایبر و سی او تو)آماده همکاری با مشتریان عزیزدر زمینه فروش کلیه قطعات و تعمیرات می باشد . فروش قطعات یدکی ماشینهای لیزر شامل: نازل - لن....


مشخصات آگهی
استیل ایران زمین
09120178308 - 09120178307
تهران

دستگاه بار سفت کن در مدل هاي مختلف و با ظرفيت هاي مختلف موجود مي باشد.اين دستگاه در مدل هاي ايراني و خارجي موجود مي باشد که اين مدل در تصوير جلماتيک ايتاليا مي باشد که برندي شناخته شده در ايران و بسيا....


مشخصات آگهی
حبیب عباسی
02144766314
تهران

صنایع استیل تزپزمشاوره ،طراحی و تولید انواع دستگاه آبلیمو گیری و آبغوره گیری آشپزخانه های صنعتی دستگاه آبلیمو گیری و آبغوره گیری از جنس آلومینیوم بوده و دارای موتور 3 اسب چین می باشد. و ظرفیت دستگاه ....