طرح برنزی

تعداد آگهی ویژه قابل ثبت : 3آگهی
تعداد ستاره : بدون ستاره تا 3 ستاره
مدت زمان نمایش هر آگهی : 1 ماه
ایحاد لینک برای آگهی وجود دارد
امکان تمدید آگهی بجای ثبت آگهی
قیمت طرح : 250000 ریال

طرح نقره ای

تعداد آگهی ویژه قابل ثبت : 3آگهی
تعداد ستاره : 3 ستاره تا 5 ستاره
مدت زمان نمایش هر آگهی : 1 ماه
ایحاد لینک برای آگهی وجود دارد
امکان تمدید آگهی بجای ثبت آگهی
قیمت طرح : 350000 ریال

طرح طلایی

تعداد آگهی ویژه قابل ثبت :3آگهی
تعداد ستاره : 5 ستاره تا 7 ستاره
مدت زمان نمایش هر آگهی : 1 ماه
ایحاد لینک برای آگهی وجود دارد
امکان تمدید آگهی بجای ثبت آگهی
قیمت طرح : 600000 ریال